Yüzeysel Sular Ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Kapsamında Yüzey Ve Yer Altı Suyu Analizleri

Tablo -1
PARAMETRE METOT ÇALIŞMA SÜRESİ
Sıcaklık S.M 2550 B. Laboratuvar Metodu
pH S.M 4500 H+B Elektrometrik Metot
Elektriksel İletkenlik (µS/cm) S.M 2510 B. Laboratuvar Metodu
Çözünmüş Oksijen TS EN ISO 5814 – Membran Elektrot Metodu
Renk S.M 2120 C. Spektrofotometrik Metot
Bulanıklık S.M 2130 B Nefelometrik Metot
Işık Geçirgenliği-Seki Derinliği EPA 841-B-97-003 – Seki Diski Ölçüm Metodu
Askıda Katı Madde S.M 2540 D. Gravimetrik Metot
Alkalinite (mg/L CaCO3 ) S.M 2320 B. Titrimetrik Metot
Toplam Sertlik S.M 2340 B. Hardness by Calculation
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) (mg/L O2) S.M 5210 B 5 Günlük BOI Metodu
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg/L O2) S.M 5220 C. Kapalı Reflaks Titrimetrik Metot
Toplam Organik Karbon (TOK) (mg/L) S.M 5310 B. Yüksek Sıcaklıkta Yakma Metodu
Toplam Azot S.M 4500 NO2. B Spektrofotometrik Metot
Toplam Azot S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu”
Toplam Kjehldahl Azotu (mg/L TKN) S.M 4500 Norg B. Kjeldahl Metodu
Amonyum Azotu (mg NH4+-N/L) S.M 4500 NH3.F Fenat Metodu
Nitrit azotu (mg NO2‾-N/L) S.M 4500 NO2. B Spektrofotometrik Metot
Nitrat azotu (mg NO3‾-N/L) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
Organik Azot (mg/L) Hesaplama Metodu
Toplam fosfor (mg P/L) S.M 4500 P B (Ön işlem) S.M 4500 P B Kolorimetrik Metot
Orto Fosfat (mg/L o-PO4) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
Sülfat (mg SO4/L) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
Hidrojen Sülfür (H2S) (mg/L) İyon Kromatografi Metodu
Florür (µg/L F) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
Klorür (mg/L Cl) S.M 4110 B. İyon Kromatografi Metodu
Kalsiyum (mg/L Ca) TS EN 14911 – İyon Kromatografi Metodu
Magnezyum (mg/L Mg) TS EN 14911 – İyon Kromatografi Metodu
Potasyum (mg/L K) TS EN 14911 – İyon Kromatografi Metodu
Sodyum (mg/L Na) TS EN 14911 – İyon Kromatografi Metodu
pV (mg/L O2) TS 6288 EN ISO 8467 Titrimetrik Metot
Çözünebilir Reaktif P (mg/L) S.M 4500 P B Kolorimetrik Metot
Çözünmüş İnorganik Azot (mg/L DIN) Hesaplama Metodu
Toplam İnorganik Azot (mg/L TIN) Hesaplama Metodu
Çözünmüş İnorganik Fosfor (mg/L DIP) S.M 4500 P B Kolorimetrik Metot
Silisyum (mg/L) S.M 3120 B ICP OES Metot
Tuzluluk S.M 2510 B. Laboratuvar Metodu
Yağ-Gres (mg/L) S.M 5520 D. Soxhlet Ekstraksiyonu Metodu
Deterjanlar (mg/L) S.M 5540 C. Spektrofotometrik Metot
Baryum (µg/L Ba) S.M 3120 B ICP OES Metot
Antimon (µg/L Sb) S.M 3120 B ICP OES Metot
Selenyum (µg/L Se) S.M 3120 B ICP OES Metot
Arsenik (µg/L As) S.M 3120 B ICP OES Metot
Çinko (µg/L Zn) S.M 3120 B ICP OES Metot
Bakır (µg/L Cu) S.M 3120 B ICP OES Metot
Kalay (µg/L Sn) S.M 3120 B ICP OES Metot
Kobalt (µg/L Co) S.M 3120 B ICP OES Metot
Demir (Fe) (µg/L Fe) S.M 3120 B ICP OES Metot
Mangan (Mn) (µg/L Mn) S.M 3120 B ICP OES Metot
Toplam Krom (µg/L Cr) S.M 3120 B ICP OES Metot
Vanadyum (µg/L V) S.M 3120 B ICP OES Metot
Titanyum(µg/L Ti) S.M 3120 B ICP OES Metot
Alüminyum(µg/L Al) S.M 3120 B ICP OES Metot
Bor (µg/L B) S.M 3120 B ICP OES Metot
Krom (µg/L Cr) S.M 3120 B ICP OES Metot
Kadmiyum S.M 3120 B ICP OES Metot
Kurşun S.M 3120 B ICP OES Metot
Nikel S.M 3120 B ICP OES Metot
Civa S.M 3112 B. AAS Soğuk Buhar Metodu
Alaklor – Pest LC MS MS UPLC MS/MS Metodu İşletme İçi Metot (KYTÇ 504-86)(Worrall, K Jenkins, Application Note, Waters)
Atrazin – Pest LC MSMS UPLC MS/MS Metodu İşletme İçi Metot (KYTÇ 504-86)(Worrall, K Jenkins, Application Note, Waters)
Klorfenvinfos – Pest LC MSMS UPLC MS/MS Metodu İşletme İçi Metot (KYTÇ 504-86)(Worrall, K Jenkins, Application Note, Waters)
Diuron – Pest LC MSMS UPLC MS/MS Metodu İşletme İçi Metot (KYTÇ 504-86)(Worrall, K Jenkins, Application Note, Waters)
Isoproturon – Pest LC MSMS UPLC MS/MS Metodu İşletme İçi Metot (KYTÇ 504-86)(Worrall, K Jenkins, Application Note, Waters)
Simazin – Pest LC MSMS UPLC MS/MS Metodu İşletme İçi Metot (KYTÇ 504-86)(Worrall, K Jenkins, Application Note, Waters)
1 2-Dikloroetan VOC GC/MS Purge and Trap Metodu – EPA 5030 C EPA 8260 C
Diklorometan GC/MS Purge and Trap Metodu – EPA 5030 C EPA 8260 C
Benzen – VOC GC/MS Purge and Trap Metodu – EPA 5030 C EPA 8260 C
Antrasen – PAH HPLC Metodu – EPA 550-1
Floranten – PAH HPLC Metodu – EPA 550-1
Naftalin – PAH HPLC Metodu – EPA 550-1
Benzo(a)piren – PAH HPLC Metodu – EPA 550-1
Benzo(b)floranten -PAH HPLC Metodu – EPA 550-1
Benzo(k)floranten- PAH HPLC Metodu – EPA 550-1
Benzo(g-h-i)perilen -PAH HPLC Metodu – EPA 550-1
Indeno(1-2-3-cd) piren -PAH HPLC Metodu – EPA 550-1
Pentaklorofenol – Fenol GC GC/MS Metodu – EPA 528
C10-13 Kloralkanlar Taşeron
Klorpirifos-etil Taşeron
Di(2-etilheksil) fitalat (DEHP) Taşeron
Hekzaklorobutadin Taşeron
Hekzaklorosiklohekzan Taşeron
Bromlu difenileterler Taşeron
Pentabromodiphenylether türdeş numaralar 28-47-99-100-153 ve 154) Taşeron
Nonilfenoller Taşeron
Oktilfenoller Taşeron
Tribütiltin Taşeron
Trifluralin Taşeron
Fekal Streptokok (EMS/100 mL) S.M 9230 B. Çoklu Tüp Metodu
Toplam Koliform (EMS/100 mL) S.M 9221 B. Çoklu Tüp Metodu
Fekal Koliform (EMS/100 mL) S.M 9221 E. Çoklu Tüp Metodu
E. coli (EMS/100 mL) S.M 9221 F. Çoklu Tüp Metodu
Enterokok (EMS/100 mL) S.M 9230 B. Çoklu Tüp Metodu

Not: Numune Miktarı 3000mL ışık geçirmeyen cam şişede korumasız numune / 2000mL Korumasız numune / 250 mL HNO3 pH< 2 Korumalı numune / 500 mL NaOH pH>12 Korumalı Numune / 1000mL H2SO4 pH< 2 Korumalı numune / 500 mL Steril Şişede Korumasız Numune / 1000mL Cam Şişede HCl pH< 2 korumalı numune